Hướng dẫn học sinh lần đầu - bằng Video

1. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập

1. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập

Bởi Cường Nguyễn -
Số lượng các câu trả lời: 0

Lưu ý:

+ Đặt mật khẩu lại đơn giản dễ nhớ, cần thiết thì ghi lại.

+ Tránh việc quên mật khẩu khi làm bài kiểm tra.