Hướng dẫn học sinh lần đầu - bằng Video

4.2. Hướng dẫn học viên làm bài trắc nghiệm