Hướng dẫn học sinh lần đầu - bằng Video

2. Hướng dẫn thay đổi địa chỉ email thực

2. Hướng dẫn thay đổi địa chỉ email thực

Bởi Cường Nguyễn -
Số lượng các câu trả lời: 0

Do địa chỉ email ban đầu cấp để tạo tài khoản không có thực, nên thực hiện đổi địa chỉ email thực là rất cần thiết:

          + xác thực khi đổi mật khẩu

          + Xác thực khi lấy lại mật khẩu khi quên.

          + Nhận các thông báo từ trang web...

Các bạn xem hướng dẫn bên dưới