Ôn tập kiểm tra Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

Chủ đề 4. Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình

Chủ đề 5. Tham gia hoạt động cộng đồng

Chủ đề 6. Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 7. Tìm hiểu hoạt động sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương

Chủ đề 8. Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp