- Hướng dẫn duyệt giáo án qua mạng

- Ứng dụng Google Driver, Foxit Reader