Hướng dẫn hỗ trợ HỌC VIÊN

1. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập

1. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập

Bởi Cường Nguyễn -
Số lượng các câu trả lời: 0

Lưu ý:

+ Đặt mật khẩu lại đơn giản dễ nhớ, cần thiết thì ghi lại.

+ Tránh việc quên mật khẩu khi làm bài kiểm tra.